Standardy i jakość świadczonych usług / polityka poufności

Lata świadczenia usług windykacyjnych pozwoliły na wyselekcjonowanie zespołu najbardziej kompetentnych i wykwalifikowanych osób (windykatorów). Portfel klientów Kancelarii wymusza stałe podnoszenie standardów usług, m.in. w zakresie procedur windykacyjnych, ochrony tajemnicy bankowej, ochrony danych osobowych i tajemnicy handlowej.

Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, złożyli stosowne oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy wszelkich danych i informacji uzyskanych w toku realizacji spraw windykacyjnych. Kancelaria Prawna opracowała i wdrożyła plan awaryjny, zapewniający ciągłe i niezakłócone świadczenie usług windykacyjnych.

Ponadto, przeprowadza okresowe testy sprawności w/w planu. Spełniamy wymogi przewidziane przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Raportowanie podejmowanych działań Standardem jest każdorazowe opracowywanie pisemnych informacji i raportów o podejmowanych działaniach wobec dłużników, w szczególności z uwzględnieniem:

  • prowadzonych negocjacji z dłużnikiem o spłacie należności Zleceniodawcy i jego
  • działań dyscyplinujących wobec dłużników, którzy z powodów nieuzasadnionych
  • ustalenia miejsca przechowywania lub postoju przedmiotów i rzeczy oraz

Forma sporządzanych raportów zbiorczych jak i indywidualnych oraz terminy ich składania zależeć będą od ustaleń pomiędzy stronami – Kancelaria deklaruje elastyczność w tym zakresie. zachowaniu w danej sprawie; zwlekają z zapłatą należności wobec Zleceniodawcy; ich oględzin lub odbioru zgodnie z przyjętą procedurą. Kanały komunikacji pomiędzy Kancelarią a Zleceniodawcami Kancelaria Prawna dotychczasową współpracę ze Zleceniodawcami opiera przede wszystkim na kanałach elektronicznej wymiany informacji (poczta elektroniczna). W razie potrzeb prowadzimy wymianę informacji ze Zleceniodawcą w oparciu o bezpośredni kontakt, a także za pośrednictwem faksu, poczty, firm pocztowych i firm kurierskich. Charakteryzuje nas w tym zakresie duża elastyczność i dopasowanie do oczekiwań, procedur i standardów Zleceniodawcy.

Narzędzia informatyczne

Na potrzeby zapewnienia ciągłego i efektywnego procesu windykacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych, wykorzystywanych w procesie dochodzenia należności w imieniu Zleceniodawcy, Kancelaria wykorzystuje autorski program komputerowy, opracowany z myślą o rejestrowaniu oraz śledzeniu zdarzeń i działań podejmowanych w ramach procedur windykacyjnych. Kancelaria jest jednocześnie gotowa na implementację systemów i programów wykorzystywanych przez Zleceniodawcę w przypadku wymogu wdrożenia jego standardów i procedur w zakresie dochodzenia należności.