Katalog usług

Świadczymy usługi w zakresie: 

 • bezpośredniej windykacji należności pieniężnych i ruchomości, prowadzonej na terenie całego kraju;
 • zabezpieczenia i przejmowania ruchomości będących przedmiotem umów kredytowych i leasingowych oraz transportu i przechowywania zwindykowanego przedmiotu leasingu / kredytu, w tym m.in. pojazdów, linii produkcyjnych i ciągów technologicznych;
 • wyceny i pośrednictwa w sprzedaży przejętych pojazdów oraz innych rzeczy ruchomych, jak również recyklingu;
 • prowadzenia w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy negocjacji z dłużnikiem w przedmiocie spłaty należności Zleceniodawcy oraz odbiór należności w trybie określonym przez Zleceniodawcę;
 • wykonywania czynności administracyjnych na rzecz Zleceniodawcy, tj. sporządzania protokołów i raportów z podejmowanych czynności windykacyjnych, monitorowanie dłużników, organizacja i prowadzenie spotkań oraz negocjacji z dłużnikami, współpraca z pracownikami Zleceniodawcy;
 • sprawozdawczości windykacyjnej wobec Zleceniodawcy, prowadzonej w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego programu informatycznego;
 • działań dyscyplinujących wobec kredytobiorców / leasingobiorców, opóźniających się z uiszczaniem należności wobec Zleceniodawcy;
 • ustalania miejsca przechowywania przez klienta/dłużnika przedmiotu umowy.

W oparciu o indywidualne ustalenia ze Zleceniodawcą podejmujemy się również prowadzenia czynności z zakresu:

 • Wywiadu gospodarczego – rozumianego jako zbieranie wszelkich dostępnych informacji dotyczących dłużników lub innych klientów Zleceniodawcy, a zwłaszcza informacji o ich stanie majątkowym, posiadanych zobowiązaniach i wierzytelnościach oraz oszacowanie ich zdolności do spłat zobowiązań.
 • Monitoringu bieżących należności.
 • Reprezentowania Zleceniodawcy przed sądami powszechnymi (na etapie sądowego dochodzenia należności).
 • Reprezentowania Zleceniodawcy przed organami ścigania – włącznie z działaniami o charakterze pomocniczym w zakresie zbierania materiałów dowodowych, a także udzielania pomocy w sprawach powindykacyjnych (na etapie postępowania sądowego i komorniczego).