Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych
   Administratorem Państwa danych osobowych jest jeden z podmiotów, u którego powstała wierzytelność.

   • VOLKSWAGEN BANK GmbH  Sp.z o. o. Oddział w Polsce        
    00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1 tel.+48 22 528 96 28
   • VOLKSWAGEN LEASING GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
    00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1 tel.+48 22 538 70 00
   • GETIN FLEET S.A.
    53-413 Wrocław, Gwiaździsta 66 tel.+48 22 427 46 28
   • IDEA GETIN LEASING S.A. AUTOMOTIVE S.K.A.
    53-413 Wrocław, Gwiaździsta 66 tel.+48 22 427 46 28
   • IDEA GETIN LEASING S.A.
    53-611 Wrocław, Strzegomska 42b tel.+48 32 604 30 20
   • GETIN RENT SP. Z O. O.
    53-413 Wrocław, Gwiaździsta 66 tel.+48 22 427 46 28
   • M Leasing Sp. z o.o.
    00-963 Warszawa, Ks. I. Skorupki 5 tel. 801 080 898
   • MERCEDES-BENZ LEASING POLSKA SP. Z O.O.
    02-460 Warszawa, Gottlieba Daimlera 1 tel. + 48 22 312 78 00
   • RCI Leasing Polska Sp. z o. o.
    02-674 Warszawa, Marynarska 13 tel.+ 48 22 541 13 00
   • PKO Leasing Spółka Akcyjna
    93-281 Łódź, Al. Marszałka Edwarda Śmiałego-Rydz 20 tel. +48 22 260 36 66
  2. Podmiot przetwarzający
   Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe, który działa w imieniu i na polecenie jednego z Administratorów wskazanych w ust. 1 powyżej, w celu zarządzania wierzytelnościami jest:Kancelaria Prawna Pawłowski i Wspólnicy S.J. z siedzibą w Przeźmierowie (62-081) przy ul. Poznańskiej 33.
   Dane kontaktowe: tel. +48 61 816 38 39, e-mail: biuro@kancelaria-pawlowski.pl
  3. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:
  4.  e-mail:biuro@kancelaria-pawlowski.pl
  5. Cel przetwarzania danych osobowych
   Dane osobowe są przetwarzana w celach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami przysługującymi Administratorowi, w tym dochodzenia roszczeń wynikających z wierzytelności jakie Administrator posiada wobec Państwa (art. 6 pkt 1 lit. f RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych właściwymi przepisami prawa, w szczególności takich jak archiwizacja danych i dokumentów, rozpatrywanie skarg, prowadzenie rozliczeń oraz dokumentowanie dokonanych wpłat (art. 6 pkt 1 lit. c RODO).
  6. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych (prawnie uzasadnione interesy)
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Uzasadnionym prawnie interesem Administratora jest dochodzenie roszczeń wynikających z zarządzanych wierzytelności.
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 pkt 1 lit. c RODO.
  7. Źródło pochodzenia danych osobowych
   Dane osobowe zostały pozyskane od wierzycieli pierwotnych (świadczących usług m.in.: telekomunikacyjne, bankowe, ubezpieczeniowe) na podstawie umowy cesji wierzytelności (nazwa wierzyciela pierwotnego i data zawarcia umowy cesji została przekazana Państwu w pierwszym piśmie wysłanym do Państwa po nabyciu wierzytelności).
  8. Kategoria danych osobowych
   Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, finansowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i adresowe, zobowiązania oraz wydatki, wypłacalność, reklamacje,  informacje dotyczące działań sądowych i egzekucyjnych, dane pozyskane w toku postępowań sądowych i egzekucyjnych, dane dotyczące kar administracyjnych, zawód i zatrudnienie, wynagrodzenie.
  9. Odbiorcy danych osobowych
   Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

   • podmioty w stosunku do których istnieje obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
   • podmiot przetwarzający, z którym Administrator zawarł umowę zlecenia zarządzania wierzytelnościami (wskazany w pkt 2),
   • podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, transportowe, kurierskie i pocztowe, skanowania korespondencji i archiwizacji, informatyczne (w tym dostawcy systemów i rozwiązań informatycznych), depozytariusz Funduszu oraz Biura Informacji Gospodarczych,
   • inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i Podmiotu przetwarzającego, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
   • podmioty nabywające wierzytelność.
  10. Przekazywanie danych osobowych do odbiorców w państwie trzecim
   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)/organizacji międzynarodowej.
  11. Okres przechowywania danych osobowych
   Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dochodzenia roszczeń, tj. prowadzenia postępowania pozasądowego, sądowego oraz egzekucyjnego. Po tym terminie dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator będzie zobowiązany na podstawie właściwych przepisów prawa podatkowego oraz przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.
  12. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:
   • Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy dane zostały zebrane na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu,
   • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  13. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
   Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
  14. Zgodność z przepisami prawa
   Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o:

   • krajowe przepisy o ochronie danych osobowych,
   • procedury wewnętrzne ochrony danych Administratora i Podmiotu Przetwarzającego.

  Jednocześnie informujemy, iż zarówno Administrator, jak i Podmiot Przetwarzający działają na podstawie szczegółowo opracowanych procedur oraz środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, bądź nieuprawnioną ingerencją. Wszelkie osoby działające z upoważnienia Administratora, Podmiotu Przetwarzającego są odpowiednio przeszkolone w zakresie przetwarzania danych osobowych, działają na podstawie stosownego upoważnienia i są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich pozyskanych danych osobowych. Ustanowione przez Administratora oraz Podmiot Przetwarzający środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w obszarze ich działalności umożliwiają realną kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych powyżej.